Privacy

Privacy Statement

Extraflora Extraflora, gevestigd aan Burgemeester J.G. Legroweg 80, 9761 TD Eelde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Extraflora.com     Burgemeester J.G. Legroweg 80,     9761 TD Eelde      +3130-65013448

Persoonsgegevens die wij verwerken

Extraflora verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

– Financiële transacties

– Inloggegevens (gecodeerd)

– Eventueel ingegeven informatie in vrije velden (vragen of opmerkingen)

Extraflora verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Extraflora analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Extraflora verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bij bezwaren tegen een van deze bewerkingen, kunt u een e-mail sturen naar Marketing@floraltradegroup.com of schriftelijk naar Laan van Verhof 40, 2231 BZ Rijnsburg

Geautomatiseerde besluitvorming

Extraflora neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Extraflora) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Extraflora bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegeven Grondslag verwerking Bewaartermijn
NAW-gegevens, telefoonnummer, email, inloggegevens Uitvoering overeenkomst 7 jaar na laatste gebruik
Bankrekeningnummer, financiële transacties Uitvoering overeenkomst en wettelijke verplichting 7 jaar na laatste gebruik
Activiteit website, browserinformatie, IP-adres Uitvoering overeenkomst (onderhoud en verkoopactiviteiten) 6 maanden na laatste gebruik

Delen van persoonsgegevens met derden

Extraflora verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit geldt ook wanneer Extraflora persoonlijke gegevens overdraagt over nationale grenzen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Extraflora gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Extraflora en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Cybersecurity@floraltradegroup.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Als u een klacht hebt of een vragen omtrent de privacy, kunt u contact opnemen met de Security Officer van Extraflora via Cybersecurity@floraltradegroup.com of schriftelijk op Laan van Verhof 40, 2231 BZ Rijnsburg of bellen naar +31714098999, waarna wij binnen uiterlijk 30 dagen reageren op uw verzoek.

Extraflora wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Datalek

Er is sprake van een datalek wanneer door onbevoegden persoonlijke informatie van onze klanten, medewerkers of relaties zijn blootgesteld aan onrechtmatige verwerking, openbaring of verlies.
Dit kan het geval zijn onder andere bij verlies / diefstal van een laptop, telefoon of USB-stick of een inbraak in een databestand of systeem zoals bijvoorbeeld e-mail of andere applicatie.

Indien een ernstig datalek ontstaat, geldt er een meldplicht voor Extraflora om na constatering binnen 72 uur melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel ook aan de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.

Mocht u zelf een (mogelijk) datalek vermoeden of hebben geconstateerd, meld dit dan zo snel mogelijk bij ons via Cybersecurity@floraltradegroup.com. Graag in deze e-mail je naam, je bedrijfsnaam, je telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek hierin vermelden.
Zodra je melding is ontvangen, nemen wij contact met je op voor meer informatie zodat we maatregelingen kunnen treffen om mogelijke gevolgen te minimaliseren. Tevens gaan we de ernst en de omvang van het datalek bepalen en zo nodig melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de mogelijke betrokkene(n).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Extraflora neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ondanks onze veiligheidsmaatregelen moedigen wij klanten aan om zelf ook maatregelen te nemen voor ongewenst gebruik of openbaarmaking.

Daarbij heeft de Extraflora geen Functionaris Gegevensverwerking, omdat deze niet verplicht is volgens de regels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De Extraflora en de bedrijven die hieronder vallen voldoen niet aan de criteria van de Autoriteit Persoonsgegevens voor het verplicht aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming. Er is geen sprake van een publieke organisatie en er is geen sprake van het op grote schaal verwerken van bijzondere persoonsgegevens of het volgen van individuen.

Als u toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze receptie of via Cybersecurity@floraltradegroup.com

Versie februari 2019

  • Category Management
  • Full Service Merchandise
  • Partnership
  • Meer dan 50 jaar ervaring
Over Extraflora

Cases

Door toepassing van full-service merchandising, is uw organisatie in staat om winstoptimalisatie realiseren.

Cases